L’Amuri di ‘na matri

Santo Grasso vive a Raddusa nel catanese, il paese nel quale le persone per festeggiare San Giuseppe preparano caratteristici altari votivi pieni di cibo da consumare in grande convivialità, abbattendo ogni possibile barriera sociale.

Santo ha fatto altro nella vita, ma è senza dubbio un Poeta di grandissimo talento, capace di emozionare nel profondo e di disvelare il sapore antico della lingua siciliana.

Per la festa della mamma vi propongo questa emozione:

L’AMURI DI ‘NA MATRI

L’amuri di la matri è tantu granni,
ca natru ‘u stissu nun si po truvari,
ponnu passari tanti e tanti anni
è sempri chiddu, nuddu ‘u fa canciari.

‘Ncumincia quannu sì ‘ntu ventri d’idda
ca ti disegna cu la fantasìa,
e puru ca sì quantu ‘na nucidda,
fa li so cosi, mentri penza a tia.

Ti parra, ti fa sèntiri la vuci,
ti cunta ‘i nuvità di la so vita,
ti tocca, poi tanticchia si cunnuci:
facènnisi lu cuntu cu li jita.

E quannu di duluri arriva l’ura
ti raccumanna ‘a vergini Marìa,
matri di la santissima natura
ca comu ‘nfigghiu sò pinzassi a tia.

E quantu voti ‘a notti la fa jornu
quannu ti svigghi ca famuzza teni,
cu l’occhi aperti e ‘ntesta lu fastornu
ti strinci o pettu e lena li to peni;

poi t’accarizza ‘nta la to facciuzza,
ti fa la ‘nnacatedda duci- duci,
tu chiudi l’occhi mentri ‘a to mammuzza
ti canta a ninna nanna a menza vuci.

Passa lu tempu, crisci e ti fai granni,
lu munnu ‘u vo’ pigghiari a muzzicuni,
Idda sta pinzirusa e ‘ntra l’affanni
soffri pi tia, ma tu nun ti n’adduni;

li notti aspetta a tia ‘ntra li fastorni,
sta cu l’aricchi a sèntiri ‘u purtuni:
si tranquillizza sulu quannu torni
poi chiudi l’occhi ‘ntra du’ suspiruni.

Pi d’idda ‘un crisci mai, sì sempri nica,
ti chiama sempri cu lo so mizzigghiu,
difenni sempri a tia d’ogni nimicu
lu scopu da so vita è pi dda figghia

e mentri la so testa si fa janca,
la forza s’assuttigghia e li duluri,
sempri chiù spissu si riduci stanca,
ma nun finisci mai di dari amuri.